PAVOHO-vrouwen

Zomerreces en winterslaap vloeiden dit jaar ongemerkt in elkaar over, wat niemand hoeft te bevreemden bij een politieke partij die het inactivisme zo hoog in het vaandel heeft staan als de PAVOHOVAHA (onthoud die naam!).

Desondanks wil ik niet verbloemen, dat ik in mijn gecombineerde hoedanigheid van voorzitter, secretaris, lijstduwer en -trekker bij tijd en wijle het gevoel heb dat ik op twee spagaten tegelijk hink, om het in Haags jargon te zeggen.

Enerzijds houdt de Partij voor het Onnut van het Algemeen*** zich principieel verre van de waan van de dag. Wij zijn wars van lawaaipolitiek en laat dat vooral zo blijven. Maar desondanks…Soms lig ik ‘s nachts te woelen in het onrustige besef dat wij als partij kansen laten liggen. De wereld is rijp voor ons gedachtegoed, dat blijkt uit alles.

Dan realiseer ik mij dat de PAVOHOVAHA (onthoud die naam!) met een greintje slagva… een minimum aan daadkr… dyna… Nou ja, ik kan zo gauw niet op een geschikte term komen. Hoe dan ook, dat wij, indien onze leden bereid blijken tijdens het lanterfanten en flaneren af en toe eens een flyertje te verspreiden, uit zouden kunnen groeien tot een machtige, niet te stuiten volksbeweging!!

De afgelopen nacht zal me speciaal bijblijven. Een onderzoek in opdracht van de Huishoudbeurs heeft uitgewezen dat 88% van de Nederlandse vrouwen het leven te druk en te gejaagd vindt. 88%! Driekwart vindt vrije tijd kostbaarder dan geld!

Het idee dat een overweldigende meerderheid van alle vrouwen zich zonder het te weten achter de PAVOHOVAHA-ideologie heeft geschaard, maakte mij onrustig. Ineens drong het tot mij door dat de partij zoals wij die traditioneel kennen, een mannenpartij pur sang is. Niet zoals de SGP (seksediscriminatie is ons vreemd), het is mettertijd gewoon zo gegroeid. Hengelaars, biljarters, volkstuinders, pijprokers, Carmiggeltlezers, toeschouwers bij bouwputten en sluizen, zo zag ik onze achterban.

Het liet me niet los vannacht. In mijn halfslaap zag ik mezelf een opruiende redevoering houden tot een menigte toegestroomde vrouwen. Minutenlang schalde de partijleuze krachtig door het RAI-complex. ‘DE TOEKOMST KAN WACHTEN!!! DE TOEKOMST KAN WACHTEN!!!’ Toen het enthousiasme uitzinnige vormen aan dreigde te nemen, kwam een veiligheidsfunctionaris mij waarschuwen dat er buiten nog tienduizenden stonden te dringen, die in mij de Verlosser zagen en ‘GEEF ONS RUST! GEEF ONS RUST!’ scandeerden.

Ik werd uitgeput wakker. Ik ga er eerst nog eens een nachtje of drie over slapen, me dunkt dat dat voorshands het beste is. Maar ik beloof, zodra het bestuur een initiatief overweegt om te dingen naar de gunst van die ettelijke miljoenen potentiële PAVOHOVAHA-stemmers die we praktisch in de schoot geworpen krijgen, versturen wij uiterlijk binnen vier werkdagen of anders voor 15 maart een gestencilde nieuwsbrief.

*** Zie categorieën (bij de links rechts)

Stel de toekomst uit

PERSBERICHT: Enkele slapende leden van de PAVOHOVAHA hebben de afgelopen week een spoedtelegram aan de partijtop opgesteld, dat inmiddels gereed is voor verzending. Het behelst een oproep het zomerreces op de kortst mogelijke termijn te beëindigen.

Een vertegenwoordiger van de groep verontrusten laat vanuit zijn luie stoel telefonisch weten dat gevreesd wordt voor blijvende imagoschade, nu al sinds begin juli op de deur van het partijhoofdkwartier een handgeschreven briefje hangt met de tekst ‘Voorlopig incommunicado en incognito onder een grote sombrero! Groeten, de voorzitter.’

“Dit initiatief is een unicum in de partijgeschiedenis. Hij zou na zijn vakantie in Mexico nog even blijven hangen voor een studiecongres, zoveel weten we. Maar ja, we zijn inmiddels weer heel wat mañanas verder. Als rechtgeaard lid van de Partij voor het Onnut van het Algemeen gun ik iedereen zijn welverdiende time out, maar hier wordt duidelijk een grens overschreden.

Juist in een tijd dat het recht op laksheid en ledigheid met zoveel mogelijk verve moet worden verdedigd, geeft hij niet thuis. En de vijand slaapt niet. Neem nou die Kranendonk van Woonservice Kennemerland, die de biesjes groen om Haarlem ‘pure luxe’ noemt. En die hypere plannenmakers van de Stekker in Haarlem stoken het vuurtje ook op, die organiseren aanstaande dinsdag een bijeenkomst onder het motto ‘Mis de toekomst niet!’

Mis de toekomst niet! Dat is een regelrechte provocatie aan ons adres. Het wordt tijd voor een tegengeluid. En dat hadden we nota bene! Alleen is die mediacampagne in de versukkeling geraakt, net voor we onze mooie slogan konden lanceren. Uh…ik weet ‘m alweer…

DE TOEKOMST KAN WACHTEN! ”

 

 


.

Wandeltempo

Het is lang rustig geweest rond de PAHOVOVAHA en zo hoort dat ook! Deze week werd alles echter plotsklaps anders. De sloomste politieke partij van Nederland ziet zich gedwongen NU zijn verantwoordelijkheid te nemen!

Voor wie het nog niet weet: PAVOHOVAHA (onthoud die naam!) staat voor Partij Voor het Onnut van het Algemeen en in mijn hoedanigheid van voorzitter, partij-ideoloog, lijstduwer en lijsttrekker, zie ik mij helaas genoopt de achterban (inclusief de 97% slapende leden) per direct aan te zetten tot een radicale gedragsverandering.

De PAVOHOVAHA (onthoud die naam!) is een partij van dreutelaars, treuzelaars en keuvelaars. Onder ideale omstandigheden leidt de partij een sluimerend bestaan. Onze achterban neemt er graag zijn gemak van. Als WIJ de straat op gaan is dat doorgaans omdat het zonnetje lekker schijnt en zeker niet om te demonstreren voor ons enige speerpunt, het universele recht op laksheid en ledigheid…

Een typisch PAVOHOVAHA-lid laat de boel de boel, gaat op zijn tijd een blokje om, maakt onderweg een gemoedelijk praatje of ruikt aan een bloemetje. Wij staan graag toe te kijken bij bouwputten en sluizen. Dit geldt uiteraard dubbel zo sterk voor het bestuur.

Vandaar mijn stille hoop op een rustige oude dag; ik maakte mezelf wijs dat het zo’n vaart niet liep met de versnelling van het levenstempo in de wereld om ons heen… Hoe heb ik zo kunnen indutten?? Uitgerekend deze week schrok ik ruw wakker door de publicatie van alarmerende cijfers, die ondubbelzinnig duidelijk maken dat ons gedachtegoed bij ongewijzigd beleid snel ter ziele zal gaan.

Blijkens wetenschappelijk onderzoek van de Britse professor Richard Wiseman, is het looptempo van voetgangers in de wereldsteden het afgelopen decennium met liefst 10% gestegen! In Singapore lopen volwassenen gemiddeld het snelst (28,5 sec over 50 m), op de voet gevolgd door Kopenhagen en Madrid. En Nederland? Nederland klampt aan: Utrecht staat in de top tien met 33 seconden, slechts 0,1 langzamer dan het hectische New York.

Wereldwijd 10% meer gejaag en gejakker! U beseft, deze cijfers komen hard aan bij een partij van schuifelaars en kuieraars. Het is klip en klaar: wij moeten – en ik zeg dat met tegenzin – iets doen!

Het bestuur heeft zich daarom de laatste dagen – op terrassen en op parkbankjes, in schommelstoelen en hangmatten – intensief beziggehouden met de vraag hoe wij het thema ‘onthaasting’ op de politieke agenda kunnen krijgen, en wel met de grootst mogelijke spoed!

Binnen afzienbare tijd (of desnoods wat later) wordt bij het college van B&W een pakket van geluksbevorderende vertragingsmaatregelen neergelegd. De gedachten gaan uit naar het volgende:

1. De instelling van een maximum snelheid van 2 km/uur op trottoirs en voetpaden binnen de bebouwde kom.

2. Grootschalige verspreiding van het PAVOHOVAHA-lespakket voor het basisonderwijs, dat de jeugd wijst op de gevaren van hollen, vliegen en draven.

3. Een nationale vrije dag ter ere van onze beschermheilige, St. Juttemis

4. Ten slotte: er moet een stedenuitwisseling komen tussen Haarlem en Malawi. Dáár laat de plaatselijke bevolking zich namelijk níet opjutten. Malawi eindigde als laatste in het mondiale klassement, met gemiddeld bijna drie minuten over de vijftig meter. Dat is ongeveer 1 km/uur, meer dan vijf maal zo langzaam als hier bij ons. En laat niemand beweren dat het aan de atletische vermogens van deze Afrikanen ligt. Het is puur een kwestie van de juiste mentaliteit!

In afwachting van de voltooiing van ons eisenpakket, roep ik leden, donateurs en sympathisanten van de PAVOHOVAHA hierbij op ALLES in hun vermogen te doen om de onrustbarende versnelling van het levenstempo terug te brengen.

Denk vooral aan uw voorbeeldfunctie. Doe om te beginnen twee keer zo lang over het dagelijkse ommetje. Traineer, teut, tuttel, laat anderen voorgaan in de rij! Maak nog vaker dan gewoonlijk een pas op de plaats of doe een stapje terug!

Ik geef toe, het klinkt vreemd uit mijn mond, partijgenoten, maar het is de harde waarheid: wij hebben geen minuut te verliezen!

.

Verkiezingskoorts

De aanplakborden voor de verkiezingsposters staan er alweer een weekje.

Als het niet zulk mooi weer was geweest, zou ik vandaag als erevoorzitter, partijsecretaris, lijstduwer en -trekker van de PAVOHOVAHA bijna overwogen hebben op de middellange termijn een spoedvergadering bijeen te roepen om onze strategische niet-deelname aan de aanstaande Statenverkiezingen te heroverwegen.

We zouden zeker kansen hebben. Qua fut doen wij dit jaar niet voor de andere partijen onder!

 

Winkeltijdenbesluit

De sloomste politieke partij van Nederland, de PAVOHOVAHA, radicaliseert in snel tempo! Vanochtend trok de harde kern van de Partij voor het Onnut van het Algemeen, zoals wij voluit heten, naar de Meubelboulevard in Beverwijk om een demonstratie te houden. Voor het eerst in onze bestaansgeschiedenis!

Ter toelichting: in de aanloop tot de Kerstdagen daagde het bij een deel van onze achterban dat er zowel op zondag 24 december als op Tweede Kerstdag winkels open waren. Zijn ze nou helemaal belatafeld?! Volgens de PAHOVOVAHA (onthoud die naam!) is dat een onaanvaardbare aantasting van het universele recht op lanterfanten! Wanneer kan een mens nog door de Barteljorisstraat lopen zonder te worden omstuwd door koopjesjagers en fun-shoppers?

Hier was volgens iedereen een grens overschreden en zo kon het gebeuren dat ik – in mijn gecombineerde hoedanigheid van erevoorzitter, partij-ideoloog, lijstduwer en lijsttrekker al tamelijk vroeg in de middag aan de koffie met appeltaart zat in de Stationsrestauratie, samen met drie anderen die het ook niet langer pikten.

Onze onervarenheid met het actiewezen speelde ons aanvankelijk parten, toen wij ons spandoek beschilderden. Wij waren het tijdens de voorbereiding eens geworden over

DE PAVOHOVAHA WAAKT OVER ONZE RUST

WIJ SPREKEN ONS PRINCIPIEEL UIT

TEGEN VERDERE VERRUIMING

VAN HET WINKELTIJDENBESLUIT

Toen dat niet op de meegebrachte theedoek bleek te passen, hielden wij het bij

PAVO ENZ

VOOR RUST

Na nog een bakkie namen wij de stoptrein naar Beverwijk en kuierden in opperbeste stemming naar de Meubelboulevard, waar wij binnendrongen bij KOSMOS Wonen & Slapen. Een winkelbediende bracht ons naar een comfortabele zithoek en daar gebeurde nog eer wij ons spandoek konden ontrollen het onvermijdelijke…

Vlak voor sluitingstijd werden wij vriendelijk gewekt door het personeel. Verkwikt ondanks de afmattende reis, maar ja… voor ons protest was het toen goedbeschouwd te laat.

In de trein terug schertsten wij dat de winkels bij nader inzien juist te kort open waren!

Verder besloten wij de discussie over een mogelijke naamsverandering op de lange baan te schuiven. ‘AXPAVOHOVAHA’ heeft op zich wel wat. Nochtans vrezen wij dat onze trouwste leden huiverig zijn voor het begrip ‘actie’, in de ruimste zin des woords. En om nou te zeggen dat het lekker bekt…

 

.

Toekomstbestendig

“We dronken een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was”, citeerde Het Parool donderdag scheidend Kamerlid Hilbrand Nawijn. Die heeft het licht gezien, dacht ik verheugd. Met zo’n uitspraak solliciteert hij naar een verkiesbare plaats bij de minst ambitieuze partij van Nederland, de PAVOHOVAHA (onthoud die naam!).

Uit het vervolg bleek helaas dat Nawijn slechts zijn frustraties over zijn politieke carrière van de afgelopen vier jaar wilde uiten.

PAVOHOVAHA*staat voor Partij voor het Onnut van het Algemeen en ik ben er voorzitter, secretaris, lijstduwer en -trekker van. Als ik jullie even mag bijpraten: wij hebben de woelige verkiezingsperiode glansrijk doorstaan. Onze positie is geconsolideerd, en meer zat er ditmaal helaas niet in. Wat wil je ook als je campagneteam de inschrijfdatum laat verlopen (hoe begrijpelijk op zich ook).

Daar staat tegenover dat wij – dit in tegenstelling tot de VVD – de post-electorale periode zonder averij zijn doorgekomen. Bij ons geen kat- en hondgevecht om de macht. Wij zijn een partij van bewust grijze muizen en juist daarin schuilt onze enorme potentiële kracht.

Samenvattend, om met premier Balkenende te spreken: de PAVOHOVAHA is toekomstbestendig – al hoeft die toekomst van ons natuurlijk niet à la minute te beginnen.

De toekomst kan wachten, is sinds jaar en dag ons motto, al was het alleen maar omdat we het momenteel te druk hebben met het vervaardigen van de Sinterklaassurprises; en daar komen hier in Haarlem dan al die bouwputten en sloopcomplexen nog bij. Onze fanatiekste leden lummelen heel wat af dezer dagen.

Maar beloofd is beloofd, read my lips, vóór de voorjaarsnota van 2006 zullen wij ons opnieuw op gaan maken om het recht op laksheid hoog op de politieke agenda te krijgen.

Wat zegt u…? 2007!? Uhmmm…. Ja, nou… dat is wat je noemt een lelijke misrekening. In dat geval… er zit niets anders op, dan moet er eerst maar wat gras over groeien. En water naar de zee stromen. Ach, nu ik er eens goed bij stilsta, ik neem aan dat 2008 onze achterban bij nader inzien ook beter schikt.

 

Meer PAVOHOVAHA (onthoud die naam): zie categorieën 

Filefluiters

Met nul zetels in de peilingen ligt de PAVOHOVAHA (onthoud die naam!) keurig op schema voor de verkiezingen.

De Statenverkiezingen van 2007, voor het goede begrip. Immers, in mijn gecombineerde hoedanigheid van erevoorzitter, secretaris, lijstduwer en -trekker ben ik samen met de achterban stilzwijgend tot de conclusie gekomen dat wij precies op het juiste moment dienen te pieken. En 22 november viel voor de Partij voor het Onnut van het Algemeen helaas net even te vroeg.

Zo kan het dezer dagen gebeuren dat opgefokte campagnemedewerkers van de 24 deelnemende partijen elkaar meedogenloos vertrappen in de modder rond de aanplakborden, terwijl aanhangers van de PAVOHOVAHA het gewoel op veilige afstand aanschouwen – half geamuseerd, half meewarig. Dat de glimlach van hun nummer 1 daar ontbreekt tussen Pechtold en Rouvoet, hebben die goeierds allang verwerkt.

Zelf kan ik er eveneens prima mee leven… Je kan niet alles hebben als voorman van de minst ambitieuze partij van Nederland. Dat neemt niet weg dat ik vandaag ten prooi viel aan hevige twijfel over onze strategie van de afgelopen decennia.

Zoals genoegzaam bekend, heeft de PAVOHOVAHA (onthoud die naam!) een broertje dood aan jakkeraars, aan afsnijders, aan bumperklevers, toeteraars en plankgassers – kortom, aan iedereen die de minimumsnelheid van het bestaan nodeloos overschrijdt. Vandaar dat wij de automobilist nimmer tot onze doelgroep hebben gerekend. Dat laatste nu blijkt een inschattingsfout die ons nog zuur had kunnen opbreken, indien wij ons wél hadden ingeschreven. Want wat lees ik in het HD?

‘Voor veel mensen is het verblijf in de file het enige moment op de dag waarop ze tot zichzelf komen. Het is gewoon lekker om even niemand om je heen te hebben.’

Laat dat even bezinken! Wat een perspectief!! Dat zijn in één klap minstens elf miljoen potentiële PAVOHOVAHA-stemmers extra!!! Het duizelt me nog even, maar ik sluit bepaald niet uit dat ik op de middellange of iets langere termijn een spindoctor ga zoeken in de Gouden Gids.

Elf miljoen! Als we die allemaal zo ver krijgen dat ze hun raampje even naar beneden draaien wanneer onze folderaars aan komen kuieren door de berm! De traagste partij van Nederland gaat nu serieus voor het pluche:

                                            De PAVOHOVAHA

                          voor FREEWHEELERS EN FILEFLUITERS!

                             GEEN HAAST? STEM LIJST LAATST!

 

.

Sloom Food

Bij de feestelijke openingsplechtigheidvan Haarlem Culinair hield ik vanmiddag onderstaande rede in mijn hoedanigheid van erevoorzitter, secretaris, lijstduwer én lijsttrekker van de PAVOHOVAHA, de Partij voor het Onnut van het Algemeen.

Het was een vaste grap in het kabinet Den Uyl. “We zijn bij het laatste agendapunt.Kan iemand de kroketten vast koud zetten voor Joop?” Nadien is het er niet beter op geworden, met broodtrommeltjes-premiers als Wim Kok en Balkenende. Als smulpaap heb je niets te verwachten van de gevestigde politiek in dit land.

Daar komt binnenkort verandering in als het aan mijn partij ligt. De PAVOHOVAHA (onthoud die naam!) is een partij voor radicale luiaards en principiële levensgenieters uit alle groeperingen van de samenleving. Het verkiezingsprogramma ís nog onder constructie (wij willen geen ijzer met handen breken), maar ter gelegenheid van deze speciale bijeenkomst presenteer ik onze beleidsvoornemens op culinairgebied voor de jaren 2006 tot 2060.

DePAVOHOVAHA, het zal niemand verbazen, is een partij van lekkerbekken, van natafelaars en uitbuikers – en met die boodschap willen wij ook de wijken in (mits het zonnetje schijnt en we niet ergens zijn blijven plakken op een terrasje).

FASTFOOD is de vijand.

Soms (als ik een middagdutje doe, of wegdoezel op een bankje in het park) heb ik EEN DROOM: ik heb een DROOM dat in het hele land uitzinnige hordes getergde partijgenoten en geestverwanten de supermarkten intrekken en in blinde razernij de schappen ontdoen van Aardappel-Anders, instant satésaus, shoarmakruidenmix en miljoenen Mona-toetjes, om vervolgens ten overstaan van geschokte tweeverdieners en haast-yuppen een allesverzengend vreugdevuur aan te richten van alle magnetronmaaltijden en in plastic verpakte voorgebakken poffertjes en pannenkoeken…

IK DROOM dat…

Maar laten we wel zijn, ik ken mijn pappenheimers. Die staan bij een revolutie liever op een stroopsoldaatje te sabbelen. Daarom komen wij als PAVOHOVAHA met deze aanvullende beleidsinstrumenten.

  • Als wij de absolute meerderheid krijgen in het parlement, wordt de prijs van voedingswaren omgekeerd evenredig aan de bereidingsduur. Een one-minute-steak kost dan tweehonderd maal zo veel als een sukadelapje.
  • De BTW op gardes en vijzels vervalt.
  • Tevens willen wij jaarlijks tien miljoen euro investeren in een landelijke campagne om het stoofpeertje (met rode port en kruidnagelen) een beter imago te geven bij allochtonen en jongeren.

Maar ja… ‘Wij kunnen niet heksen’ is het motto van onze partij, dus voorlopig moeten wij onze ideeën op bescheiden schaal bereiden… uh, verbreiden. Nu eerst een knabbeltje en een paar drankjes, zou ik zeggen, en daarna  nóg een paar hapjes en mocht u daarna alsnog met mij in discussie willen gaan over mijn gedachtegoed, vinden wij zeker een geschikt moment om de agenda’s te trekken.

 

Landjes

De val van het kabinet Balkenende II biedt concrete kansen aaneen jonge, ongecorrumpeerde partij als de PAVOHOVAHA (onthoud die naam!).

PAVOHOVAHA staat voor Partij voor het Onnut van het Algemeenen in mijn gecombineerde hoedanigheid van erevoorzitter, secretaris, lijstduwer én lijsttrekker wil ik hier pleiten voor een krachtig (nou ja, zo krachtig mogelijk) offensief om ons gedachtegoed te verbreiden.

De PAVOHOVAHA is de partij voor scharrelaars, schuifelaars en sjoemelaars – drie groeperingen die niets (en dat is nog zacht uitgedrukt) te verwachten hebben van de gevestigde politiek zoals wij die in dit land helaas kennen.

Want hoe verdeeld de Tweede Kamer ook moge zijn over vrijwel alles, watde 150 leden bindt, is hun gezamenlijk streven het leven van iedere Nederlander te regelen vanaf de eerste vlokkentest tot en met het verstrooien van de laatste as.

Het is juist díe houding die de PAVOHOVAHA niet krijgt uitgelegdaan de kiezer. Want wat is nou makkelijker dan de boel op zijn beloop laten? Eris in onze optiek maar één plaats voor Gods water en dat is Gods akker!

Wie de overgeorganiseerdheid in dit land wil aanpakken, moet beginnen bij onze jongste jeugd; die wordt nu van kindsbeen af gedwongen gebruik te maken van openbare voorzieningen. Daarom zet de PAVOHOVAHA de komende zomer- onvoorziene omstandigheden daargelaten én ijs en weder dienende – keihard in op een tweesporenbeleid.

Ten eerste: alle wipkippen moeten de wereld uit, te beginnen met Nederland!

Wij eisen de onmiddellijke ontmanteling en totale vernietiging (liefst door derden) van dit symbool van duffe bemoeizucht. Mag een kind zelf misschien uitmaken hoe het speelt?

Natuurlijk verplicht zo’n ingreep ons een alternatief te bieden; wij menen dit gevonden te hebben in ons oudste (en tot dusver enige) speerpunt, de instelling van prozo’s – bewust projectloze zones. Laat u niet afschrikken door het ambtelijk jargon – vroeger heette een prozo gewoon ‘een landje’.

Kinderen gingen spelen op ‘het landje’. Op het landje was niksen daardoor juist alles. Het lag braak, er was geen toezicht, er was niet over nagedacht, er slingerden bouwmaterialen, er lag rotzooi, er liep een prutsloot langs, je kon er voetballen, vechten, meisjes plagen, rottigheid uithalen, salamanders vangen, met een katapult schieten, knikkers vinden en je verstoppen voor je ouders… Meneer de voorzitter! Ik ga afronden.

Heeft u ook hartgrondig het land aan wipkippen en rubber tegels opspeelplaatsen, dan is de PAVOHOVAHA zeker de partij voor u!!

In dat geval hoeft u niets anders te doen dan onze naam te onthouden. Wacht rustig af of er te zijner tijd een campagneteam wordt opgericht. U hoort in dat geval nog van ons.

Amendement Frits Welling aangenomen: ook de wipvis valt onder het voorstel

 

Apathy rules

De PAVOHOVAHA (onthoud die naam!) heeft de krantenkoppen al een tijdlang niet gehaald en dat zal niemand verbazen. Niet voor niets zijn wij de minst dynamische partij van Nederland, en in mijn hoedanigheid van erevoorzitter, secretaris, lijstduwer en tevens -trekker doe ik er alles aan om dat zo te houden.

Desondanks, wie niet beter wist zou denken dat de PAVOHOVAHA (onthoud die naam!) momenteel met ijzeren greep regeert in onze stad.

Tot dusver betaalt onze strategie bij de raadsverkiezingen zich dubbel en dwars uit: hoewel de Partij voor het Onnut van het Algemeen door chronische sloomheid de uiterste inschrijfdatum liet verstrijken zonder de benodigde formulieren af te halen, in te vullen en in te dienen en derhalve niet in de positie verkeerde eigen kandidaten te stellen, strookt de huidige politieke windstilte volmaakt met onze principes – zoals daar zijn het recht op lummelen, lanterfanten en levenslang levensgenieten.

Onze nul zetels ten spijt signaleren wij een klimaatsverandering ten goede in Haarlem! Zo meldt demissionair wethouder Maarten Divendal (bijgenaamd de Onstuitbare en qua mentaliteit en daadkracht het schrikbeeld voor iedere rechtgeaarde PAVOHOVAHA-er) op 4 april zomaar in zijn weblog: Vandaag een luxe probleem. Vanmiddag vanaf de lunch geen afspraken.

De wereld op zijn kop! En ook bij de collegeonderhandelingen gaat alles naar wens: het Stadskantoor gaat in de ijskast. Laat ‘volproppen die ijskast!’ nou al jaren het motto van onze achterban zijn…!

Als klap op de vuurpijl was er vandaag of gisteren of eergisteren (de actualiteit gaat vaak sneller dan mij lief is) een bericht dat een groot deel van onze aanhang zal verheugen. De volkstuinen Poeldervreugde, Zonder Werken Niets, Ons Buiten, Wie Zaait zal Oogsten en Nooit Rust krijgen een financiële impuls van €250.000.

Laat u niet op het verkeerde been zetten door de uitsloverige namen van die complexen. Het gaat er daar gemoedelijk aan toe en onze leden komen er graag. Beetje schoffelen, wat wieden, kopje thee uit de thermoskan en dan met een bosje radijs en een struik andijvie op het gemakkie terug naar moeder de vrouw.

Ten slotte, aangezien alles momenteel op rolletjes gaat, heeft het bestuur besloten de toekomstige ontwikkelingen kalm af te wachten en de nog niet geplande jaarvergadering tot nader order uit te stellen. Belangstellenden hoeven zich aan noch af te melden.